Free Joomla Modules

Dane kontaktowe

 Szkoła Montessori

Szkoła Montessori
ul. Przy Bramie Targowej 10

tel. 535-948-055
tel. 575-805-015

e-mail:

czynne:

pon. - pt. 7.30-17.00 

Trwa nabór uzupełniający w naszej szkole do klas 1-3, 4,5 zapraszamy tel. 535-948-055.

Przyjmiemy jednego ucznia ze spektrum autyzmu do klasy pierwszej. 
Szukamy nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych do naszego zespołu.

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI „MUCHOMOR”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor”, zwane dalej „przedszkolem” ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Lanciego 13.
2. Przedszkole „Muchomor” jest przedszkolem niepublicznym.
3. Ustalona nazwa w pełnym brzmieniu to:
Przedszkole Twórczej Aktywności „ Muchomor” 02 – 792 Warszawa ul. Lanciego 13
4. Organem prowadzącym przedszkole są właścicielki: – Ewelina Maruszewska-Majchrzak zam………………………………………………………………………
oraz Magdalena Różanowska zam. ……………………………………………………………. prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą………………………………….., zarejestrowaną pod numerem………………………………………………………………………
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty
w Warszawie.

§ 2.
Podstawę prawną działalności placówki stanowi:
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572) ze zmianami.
2. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty.
2. Niniejszy statutu nadany przez organ prowadzący.

§ 3.
1. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z :
1) opłat rodziców i opiekunów (czesne, wpisowe),
2) dotacji z budżetu gminy,
3) środków przeznaczonych na działalność przedszkola przez organ prowadzący,
4) darowizn sponsorów na rzecz przedszkola,
5) dotacji w ramach programów unijnych i grantowych.
2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/ opiekunów/ dzieci jest ustalana przez organ prowadzący i zawarta w umowie o opiekę przedszkolną.
3. Prowadzenie placówki ma charakter prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej.

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r i z dnia 6 stycznia 2009 r.
2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest: – wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień raz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
- budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe,
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
- rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
3. Cele są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

§ 5.
Zadania przedszkola :
1) zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze szacunku, akceptacji, bezpieczeństwa i warunków do prawidłowego rozwoju,
2) stymulowanie rozwoju wszystkich wychowanków, wspomaganie indywidualnych talentów i zapewnienie im warunków do samorealizacji,
3) rozwijanie wrażliwości estetycznej i świadomości moralnej,
4) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
5) stwarzanie warunków do zacieśniania łączności ze sztuką (teatr, literatura, plastyka, muzyka) i pogłębianie jej wpływu na codzienne życie dziecka,
6) Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” oraz rozwoju uzdolnień,
7) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności wyrażania przeżyć w twórczej ekspresji,
8) kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji dla odmienności kulturowych i wyznaniowych, umożliwienie poczucia tożsamości narodowej,
9) zapewnienie odpowiednich warunków przebywania w przedszkolu poprzez właściwe wyposażenie, urządzenie obiektu przedszkola i placu zabaw,
10) zatrudnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej i pracowników wspomagających oraz w miarę możliwości dbania o ich rozwój zawodowy z uwzględnieniem korzyści płynących z tego tytułu dla dzieci,
11) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka :
a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka,
b) informowanie na bieżąco o rozwoju, zachowaniu, potrzebach i postępach dziecka,

§ 6.
1. Przedszkole realizuje zadania w następujący sposób:
1) organizuje różnorodną działalność edukacyjną prowadzoną przez kadrę pedagogiczną i pracowników wspomagających,
2) tworzy warunki materialne i organizacyjne do animowania różnorodnych sytuacji edukacyjnych poprzez:
a) aranżację sal wyzwalającą różnorodną aktywność dzieci,
b) urządzenie kącików tematycznych w salach oraz placu zabaw,
c) urządzenie innych pomieszczeń przeznaczonych do działalności dziecięcej ,
3) prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju wychowanków,
4) prowadzi pracę pedagogiczną według podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz opracowanych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez MEN, uwzględniających:
a) odmienną aktywność poznawczą dziecka ,
b) twórczą aktywność dziecka – muzyczną, plastyczną, werbalną i ruchową, integrującą różne obszary edukacyjne,
c) stopniowe przygotowanie do nauki czytania, pisania oraz matematycznego myślenia,
d) podmiotowe relacje dziecka z otoczeniem, bazujące na jego możliwościach i wspomagające jego rozwój poprzez oferty wspólnych działań dzieci i nauczyciela.
2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin
dziennie.

§ 7.
1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest
w rocznych i miesięcznych planach pracy
2. Podstawowymi formami działalności edukacyjnej są:
1) sytuacje wychowawczo-dydaktyczne (indywidualne, zespołowe
i grupowe) organizowane przez nauczyciela,
2) zabawy dydaktyczne, badawcze, konstrukcyjne,
3) zajęcia plastyczne, artystyczno- techniczne i muzyczne,
4) zabawy ruchowe i ćwiczenia sportowe,
5) wycieczki, przedstawienia teatralne,
3. Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodzicami (opiekunami):
1) spotkania indywidualne, grupowe z nauczycielami i dyrektorem,
2) kącik dla rodziców,
3) zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem,
4) uroczystości, wystawy, imprezy rekreacyjne, integrujące przedszkole z domem rodzinnym i środowiskiem.

§ 8.
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
3) osobą odpowiedzialną za dziecko w czasie jego pobytu w przedszkolu jest nauczyciel oraz pozostały personel w zakresie swojego działania,
4) w czasie zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają prowadzący zajęcia,
5) grupa może liczyć do 25 dzieci i jest powierzona opiece jednej nauczycielki, której w sprawowaniu opieki pomaga zatrudniona pomoc wychowawcza lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola,
6) w trakcie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczycieli i personelu wspomagającego w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci,
7) wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola muszą być wcześniej uzgodnione z dyrektorem przedszkola, a wycieczka podana do wiadomości rodziców najpóźniej dzień przed odbyciem
8) rodzice (prawni opiekunowie) muszą wyrazić pisemną zgodę na wycieczki, które wiążą się z przewozem wychowanków.

§ 9.
4. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola :
1) opiekę nad dziećmi przy przyprowadzaniu i odbieraniu z przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby dorosłe pisemnie przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
2) osoby nietrzeźwe nie mogą odbierać dzieci z przedszkola,
3) do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe, o chorobie zakaźnej dziecka rodzice mają obowiązek powiadomić nauczyciela oddziału,
4) na prośbę nauczyciela w uzasadnionych przypadkach, rodzice są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia na piśmie od lekarza pediatry, stwierdzającego zdolność dziecka do przebywania w przedszkolu,
5) nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom (prawnym opiekunom) stan dziecka wskazujący na chorobę .

III. ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH ZAKRES DZIAŁANIA

§ 10.
1. Organami przedszkola są :
1) właściciel przedszkola
2) dyrektor przedszkola
3) rada pedagogiczna
2. Główne zadania właściciela to:
1) kierowanie bieżącą działalnością placówki oraz jej reprezentacja,
2) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,
3) kierowanie polityką kadrową przedszkola,
4) podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola,
5) zajmowanie się sprawami pracowniczymi,
6) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i p. poż.,
7) zajmowanie się organizacyjną działalnością placówki,
8) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
9) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) zawieranie umów z rodzicami dzieci o świadczeniu usług przedszkola.

§ 11.
1. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany i uprawniony do:
1) bieżącego zarządzania pracą przedszkola,
2) sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego,
3) prowadzenia spraw kadrowych i związanej z tym dokumentacji (zatrudnianie i zwalnianie pracowników w uzgodnieniu z organem prowadzącym),
4) opracowywanie dokumentów programowych i organizacyjnych przedszkola,
5) prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej,
6) sprawowania nadzoru pedagogicznego, nadzorowania pracy nauczycieli i innych pracowników,
7) organizowania doskonalenia zawodowego,
8) prowadzenia procedur związanych z awansem zawodowym,
9) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
10) reprezentowania przedszkola na zewnątrz,
11) przewodniczenia radzie pedagogicznej – zwoływania jej posiedzeń,
12) współpracy z rodzicami,
13) realizacji innych zadań zleconych przez organ prowadzący przedszkole,

§ 12.
1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni przedszkola.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, a jej spotkania są protokołowane.
4. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
5. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:
1) ustalanie kierunków pracy pedagogicznej,
2) dokonywanie ewaluacji podejmowanych działań edukacyjnych,
3) realizacja statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5) organizowanie wewnętrznego samokształcenia,
6) poszukiwanie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań metodycznych,
7) koleżeńska pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 13.
1. Przedszkole czynne jest od 730 do 1800 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
4. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.
5. Przedszkole przewidziane jest dla 26 dzieci.
6. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszczalne jest łączenie grup.
7. Przewiduje się 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek .
8. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa dyrektor przedszkola w arkuszu organizacyjnym.
9. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na działalność dydaktyczną, zabawę, pobyt na powietrzu, zajęcia dodatkowe, sportowe oraz na spożywanie posiłków i odpoczynek .
10. Czas trwania zajęć obowiązkowych uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz realizowanego programu, jednak jednostka dydaktyczna nie powinna trwać dłużej niż 30 minut.
11. Zajęcia dodatkowe objęte ofertą – rytmika, język angielski oraz zajęcia plastyczne są w całości finansowane przez właściciela .
12. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty zajęć dodatkowych ale w tym przypadku koszty za zajęcia ponoszą Rodzice.
13. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci .
14. Dzieci mogą być objęte opieką logopedy w ramach opłaty dodatkowej.

§ 14.
1. Odpłatność za przedszkole obejmuje usługi świadczone przez placówkę, związane z wychowaniem, opieką i nauczaniem, (w tym zajęcia dodatkowe objęte ofertą), ubezpieczeniem dzieci oraz ich wyżywieniem. Wysokość wszystkich opłat jest ustalana przez organ prowadzący.
2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5 każdego miesiąca.

§ 15.
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) Dwie sale zajęć dla dzieci,
2) łazienki dla dzieci i personelu,
3) szatnię,
4) zaplecze kuchenne,
5) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

V. ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

§ 16.
1. Przy zgłoszeniu większej ilości dzieci niż zakładają przepisy o przyjęciu decydują kryteria ustalone przez organ prowadzący.
2. Wpis dziecka na listę odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia oraz dokonania wpłaty wpisowego. Warunkiem wpisu na listę jest odbycie rozmowy właściciela lub dyrektora z rodzicami / opiekunami / dziecka, a w razie potrzeby także spotkanie z dzieckiem.
3. W dniu przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do:
1) zapoznania się ze statutem i regulaminem przedszkola,
2) przedstawienia aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka wydanego przez lekarza,
3) zawarcia umowy z przedszkolem, która określa zobowiązania stron.
4. Organ prowadzący może skreślić z listy dziecko uczęszczające do przedszkola, jeżeli dziecko lub rodzice:
1) zakłócają spokój i porządek zajęć nie respektując przyjętych uprzednio zobowiązań wynikających ze Statutu przedszkola i Umowy o świadczenie usług, zakłócając tym samym prawo innych dzieci do przebywania i rozwoju w atmosferze harmonii i przyjaźni,
2) zachowują się agresywnie lub niebezpiecznie wobec innych dzieci, a także wychowawców i pracowników przedszkola, naruszając tym samym prawo innych dzieci do zapewnienia im spokoju psychicznego, a wychowawców i pracowników przedszkola, przez zakłócanie porządku funkcjonowania placówki, narażając na nieprawidłowe wykonywanie ich obowiązków, co może zagrażać bezpieczeństwu dzieci,
3) nie podejmują współpracy z przedszkolem, w celu rozwiązania problemu wezwani uprzednio do podjęcia działań,
4) podważają dobre imię placówki przez zakłócanie spokoju i możliwości harmonijnego, zgodnego z interesem dzieci jej funkcjonowania,
5) nie uiszczą czesnego za kolejny /drugi/ miesiąc,
6) dopuszczą się co najmniej trzech przypadków w roku szkolnym nie opłacenia w terminie czesnego.
4. Rodzice mogą w terminie 14 dni od doręczenia decyzji odwołać się do Kuratora Oświaty nadzorującego placówkę drogą służbową za pośrednictwem organu prowadzącego.
5. Przedszkole prowadzi rekrutację na zasadach powszechnej dostępności.

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 17.
1. W przedszkolu zatrudnieni są:
1) dyrektor,
2) nauczyciele,
3) personel wspomagający.
2. Zasady zatrudnienia pracowników są zgodne z kodeksem pracy.
3. Liczbę zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników określa corocznie arkusz organizacyjny.
4. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.
5. Prawa i obowiązki pracowników określają odrębne przepisy i umowy zawarte z personelem przedszkola.

§ 18.
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym i przygotowaniem kierunkowym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Nauczyciele otaczają opieką każdego wychowanka i utrzymują kontakt z rodzicami w celu poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci oraz udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych
4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzegania jej postanowień,
2) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
3) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
5) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci ,
6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
7) wzbogacanie i systematyczna modernizacja warsztatu pracy,
8) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
9) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
11) aktywny udział w pracach Rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień,
12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym i środowiskowym,
13) realizacja innych zadań zleconych przez organ prowadzący przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
5. Nauczyciele mają prawo do realizacji ścieżki awansu zawodowego.
6. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

§ 19.
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi.
2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości z uwzględnieniem przepisów bhp i p.poż.
3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala organ prowadzący przedszkola.

VII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 20.
1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.
2. Dzieci maja prawo do respektowania wobec nich wszystkich postanowień Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) życzliwego i podmiotowego traktowania przez cały personel przedszkola,
2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, pozostającego w zgodzie z zasadami higieny pracy umysłowej, zapewnieniem dziecku bezpieczeństwa oraz troską o rozwój jego osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,
3) opieki i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej,
4) poszanowania ich własności i akceptacji takimi jakie są,
5) swobodnego wyrażania myśli; w czym zawiera się prawo dziecka do swobody poszukiwania oraz otrzymywania informacji w formie ustnej, za pomocą pisma, druku lub w formie artystycznej czy każdej innej,
6) nie skrępowanego wyrażania swoich przekonań i poglądów, które będą przyjmowane z szacunkiem, stosownie do wieku i dojrzałości dziecka, z tym zastrzeżeniem, że przekonania światopoglądowe czy religijne nie mogą naruszać dobra, prawa, reputacji czy wolności innych.
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego wyników pracy i zachowania,
8) zwracania uwagi i dyscyplinowania w sposób zgodny z godnością dziecka przy uwzględnieniu wieku dziecka, jego stopnia rozwoju i dojrzałości.
3. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów leczniczych, poza ratującymi życie lub zdrowie.
4. Wszyscy wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest płatne przez organ prowadzący jednorazowo na początku roku szkolnego.

§ 21.
1. W przedszkolu dzieci:
1) muszą nawzajem szanować swoje prawa, godność, odrębność, kolor skóry, płeć, język, religię,
2) mogą, ale nie muszą brać udziału w zabawach grupowych,
3) mogą przynosić swoje ulubione zabawki,
4) nie mogą przynosić zabawek niebezpiecznych, militarnych i nadmiernie hałaśliwych,
5) nie mogą krzywdzić innych dzieci swoim agresywnym lub upokarzającym zachowaniem.

VIII. RODZICE

§ 22.
1. Do obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu,
2) respektowanie zasad dotyczących przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
3) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o chorobach ,
5) pisemne poinformowanie z miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z przedszkola.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem wychowawczo – dydaktycznym przedszkola,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek dotyczących rozwoju i postępów dzieci,
4) udziału w zajęciach otwartych z dziećmi, zebraniach z nauczycielami,
5) wyrażania i przekazywania własnych wniosków i uwag o pracy przedszkola bezpośrednio do organu prowadzącego lub dyrektora.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 24.
Statut niniejszy obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
§ 25.
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się umieszczenie statutu przez organ prowadzący w miejscu łatwo dostępnym.

§ 26.
Regulaminy działalności ustalone przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r.

Szkoła Montessori
Statut | Cookies | Kontakt

ul. Przy Bramie Targowej 10
e-mail:
tel. 535-948-055
tel. 575-805-015

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dowiedz się więcej

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd